دانلود فایل


بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا - دانلود فایلدانلود فایل بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت

دانلود فایل بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا پایان نامه بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزفهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول: مقدمهمقدمه 2 فصل دوم: بررسی منابع 10 کلزا2-1- خصوصیات کلی وعمومی کلزا10 2-1-1- تاریخچه ومبدا ژنتیکی گیاه کلزا102-1-2- خصوصیات گیاه شناسی کلزا102-1-3- کشت و تولید کلزا112-1-4- برداشت کلزا132-1-5- ارقام وگونه های کلزا142-1-6- مهمترین گونه های جنس براسیکا162-1-7- اهمیت اقتصادی وصنغتی کلزا172-2- اصلاح گیاه کلزا182-2-1- روشهای اصلاح کلزا182-2-2- اهداف اصلاحی کلزا192-3- گیاهان هاپلوئید202-3-1- مزایا و کاربردهای هاپلوئیدها212-3-2- مشکلات ومحدودیت های هاپلوئیدها222-3-3- روشهای تولید گیاهان هاپلوئید232-3-3-1- تولید خود به خودی (روشهای طبیعی232-3-3-2- تولید القایی(روشهای آزمایشگاهی242-3-3-2-1- آندروژنز(نرزایی242-3-3-2-1-1- کشت بساک252-3-3-2-1-2- کشت میکروسپور252-3-3-2-2- ژینوژنز(کشت تخمدان وتخمک262-3-3-2-3- روش حذف کروموزومی272-4- کشت میکروسپورهای جدا گردیده کلزا282-5- عوامل موثر بر رویانزایی میکروسپورهای جدا گردیده کلزا292-5-1- شرایط رشد، فیزیولوژی و ژنوتیپ گیاه مادری292-5-2- اندازه غنچه322-5-3- مراحل تکاملی میکروسپورها332-5-4- تراکم میکروسپور در محیط کشت352-5-5- ترکیب محیط کشت36 2-5-6- دما402-6- مکانیسم رویانزایی43 2-6-1- مقدمه432- 6-2- تقسیم قرینه هسته والقائ رویانزایی452-6-3- حوادث چرخه سلولی در طی رویانزایی میکروسپورها47 2-6-4- خانواده های ژنی درگیر با رویانزایی میکروسپورها در کلزا472-7- عوامل موثر بر باززایی گیاه از رویانهای هاپلوئیدی کلزا482-7-1- بلوغ ،مرحله رشد ونمو رویانها482-7-2- اندازه رویانها49 2-7-3- محیط کشت502-7-5- BAP وژیبرلیک اسید50 2-7-6- استفاده از کاغذ فیلتر در محیط کشت یا زراعی51 2-7-7- زغال فعال512 -7-8- تیمار ABA و ابگیری رویانها512-8- موارد استفاده از کشت میکروسپورکلزا562-8-1- اصلاح نباتات و مهندسی ژنتیک562-8-2- موتا سیون و انتخاب 562-8-3- کشت میکروسپوروتکنولوژی بذر مصنوعی572-8-4- سیستم کشت میکروسپور در مطالعات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی572-8-5- استفاده در کشت و امتزاج پروتوپلاستها57 فصل سوم: مواد و روشها 3-1- مواد گیاهی60 3-2- کشت بذور60 3-3- شرایط اتاق رشد603-4- مراقبت های زراعی613-5- برداشت غنچه ها وتعیین مرحله مناسب میکروسپورها جهت جنین زایی613-6- محیط های کشت، ایزولاسیون وباززاییدر کشت میکروسپورهای کلزا623-6-1- محیط ایزولاسیون میکروسپورها623-6-2- محیط کشت میکروسپورها623-6-3-1- استریل کردن محیط کشت میکروسپورهای کلزا623-6-4- محیط کشت باززایی ، جنین های حاصل از کشت میکروسپورهای کلزا633-6-5- وسایل مورد نیاز جهت کشت میکروسپورهای کلزا683-7- روش انجام آزمایش کشت میکروسپورهای کلزا69 3-7-1- برداشت غنچه ها693-7-2- استریل کردن غنچه ها693-7-3- استخراج میکروسپورها693-7-4- تعیین تراکم میکروسپورها703-8- آزمایشات انجام شده713-8-1-مطالعه اثرتراکمهای مختلف میکروسپوربرروی جنین زایی میکروسپورهای کلزا713-8-2- مطالعه باززایی گیاه در جنین هایی با اندازه های مختلف حاصل از کشتمیکروسپورهای کلزا723-8-3- مطالعه اثراستفاده از کاغذ صافی یا کاغذ فیلتردر میزان ریشه زایی ،ارتفاع گیاهچه هاودرصد گیاهچه های نرمال73 3-8-4- مطالعه اثر استفاده ازشوک سرمایی بر روی درصد تشکیل گیاهچه های طبیعی743-8-5- تعین سطح پلوئیدی گیاهچه های باززایی شده753-9- تجزیه و تحلیل داده ها78 فصل چهارم:نتایج وبحث 4-1- جنین زایی میکروسپورهای کلزا در تراکمهای مختلف میکروسپور در محیط کشت824-2- اثراندازه های مختلف جنین برروی صفات باززایی جنین های حاصل ازکشت میکروسپورهای کلزا844-3- اثراستفاده ازکاغذ صافی یا کاغذ فیلتردر میزان ریشه زایی ،ارتفاع گیاهچه ها ودرصد گیاهچه های نرمال904-4- اثر استفاده ازشوک سرمایی بر روی درصد تشکیل گیاهچه های طبیعی974-5- پیشنهادات105منابع مورد استفاده107تعداد صفحات:107
فرمت: ورد و با قابلیت ویرایش

پایان نامه بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا


خصوصیات کلی وعمومی کلزا


تاریخچه ومبدا ژنتیکی گیاه کلزا


خص


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فایل FRP گوشی G920K

دانلود مقاله مقایسه توانایی مدل شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک در پیش بینی ورشکستگی

12نمونه گزارش کار کار آموزی

بازی آموزش رنگ های رنگین کمان به زبان انگلیسی به کودکان دلبد شما با برنامه نویسی GAME MAKER

دانلود فایل سرت Cert سامسونگ P5220 جهت ترمیم شبکه و سریال

بلوک اتوکد انسان 3

دانلود آموزش فلش huawei g606-too با لینک مستقیم

پرسشنامه طراحی شده رابطه بین استقرار مدیریت دانش در بیمارستان

دانلود فایل فلش هواوی 0151-huawei y210 بیلد نامبر c546b865 با لینک مستقیم

پرسشنامه رفتار خرج کردن