دانلود فایل


تحقیق - آلودگي هوا - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق - آلودگي هوا لینک دانلود " MIMI file

دانلود فایل تحقیق - آلودگي هوا لینک دانلود " MIMI file " پایین همین صفحه تعداد صفحات : " 138"فرمت فایل : "word"فهرست مطالب :مقدمه.......................................... 1ترکيبات جو..................................... 1ارتفاع و ساختار جو............................. 2تاثير فعاليت هاي انسان بر وضعيت جو.............. 5آلاينده هاي گازي شکل............................ 5آئروسلها....................................... 8آيا هوا با کمبود اکسيژن مواجه خواهد شد؟........ 9آيا دماي کره زمين افزايش خواهد يافت............. 9آلودگي هوا..................................... 11هواي غير آلوده.................................. 11منشاء و ماهيت آلاينده هاي هوا................... 14هواي آلوده..................................... 14آلودگي هوا..................................... 15کربن منوکسيد................................... 16اهميت co ناشي از فعاليت هاي انسان............... 18شيمي تشکيل co.................................. 19غلظت و توزيع co................................ 21اثرات co روي انسان............................. 22اکسيد هاي نيتروژن............................... 23منابع اکسيد هاي نيتروژن......................... 24اکسيد هاي نيتروژن به عنوان آلوده کننده ها....... 26شيمي تشکيل NOX.................................................... 26چرخه نوري NO2.................................. 29اثرات NOX...................................... 30کنترل آلودگي NOX................................ 31اندازه گيري NOX................................. 34هيدروکربن ها و اکسيدان هاي فتو شيميايي......... 34هيدروکربن ها................................... 35منابع هيدروکربن ها............................. 38تشکيل اکسيدانهاي فتوشيميايي..................... 40غلظت هيدروکربن ها و اکسيدان ها فتوشيميايي...... 42اکسيدهاي سولفور................................ 46منابع سولفور اکسيدها........................... 46شيمي تشکيل soX.................................. 49ذرات معلق...................................... 51ترکيب شيميايي ذرات معلق........................ 54اثرات ذرات معلق بر روي مقدار کل اشعه خورشيدي... 58کنترل انتشار ذرات معلق.......................... 59ذرات معلق آلي................................... 62آلاينده هاي معدني مختلف.......................... 63بوها........................................... 66تاثير روي انسانها................................ 67تاثير روي حيوانات............................... 72ثمر بخشي درختان در تقليل ميزان سرب............... 77اثر درختان روي ساير عوامل آلاينده............... 78آلودگي هوا بوسيله ايروسل ها.................... 79استفاده از گياهان به عنوان بيوانديکاتور........ 83اثر آلاينده هاي شيميايي هوا روي گياه............ 89آلاينده هاي هوا................................. 91علائم قابل رويت................................. 95تيپ هاي کلي صدمات.............................. 99مرگ سلول ها و نکروتيک شدن برگها............... 100کلروز و ساير تغيير رنگها........................ 100رشد غيرطبيعي گياهان............................. 102شناخت اثرات مواد آلاينده........................ 103اثرات غير قابل رويت............................. 1051-رشد محصول..................................... 1052- اثرات الاينده ها بر روي پروسه هاي بيوشيميائي و فيزيولوژيکي 107بازدهي محصول.................................... 111اثرات آلاينده هاي هوا روي جمعيت هاي گياهي وجوامع. 112بخش ترجمه........................................ 114بخشی از فایل : مقدمه:ترکيبات جوهوا مخلوطي از گازهاي مختلف است. گرچه جو زمين ظاهراً به دليل ماهيت گازي شکل خود بي وزن به نظر مي رسد، اما داراي جرمي به مقدار 1014×6/5 تن مي باشد. به استثناي بخار آب، نسبت اختلاط گازهاي تشکيل دهنده هوا تا ارتفاع 60 کيلومتري نسبتاً ثابت است. حدود 99 درصد حجم هواي زمين را دو گاز ازت و اکسيژن تشکيل مي دهد که ازت با 78 درصد، پيکره اصلي جو زمين است، بعد از آن اکسيژن قرار دارد، و ساير گازها فقط يک درصد را شامل مي شوندو جدول گازهاي تشکيل دهنده جو را در يک هواي خشک (بدون بخار آب و آلاينده ها) به صورتهاي حجمي و جرمي نشان مي دهد که معمولاً تقسيم بندي حجمي آن متداولتر است. اگر سهم بخار آب موجود در جو را نيز در اين تقسيم بندي دخالت دهيم، اين نسبتها ثابت نخواهد بود زيرا دماي طبقات پايين جو هميشه در حال تغيير است و با رسيدن دما به نقطه ميعان و تبديل بخار به مايع، درصد حجمي بخارآب در جو تغيير خواهد کرد. گرچه وزن مولکولي بخار آب از وزن ساير عناصر تشکيل دهنده جو کمتر است، با اين وجود بخار آب عمده در لايه هاي پايين جو متمرکز مي باشد. بيشترين مقدار بخار آب در لايه مجاور سطح زمين است و با افزايش ارتفاع، به سرعت از ميزان آن کاسته مي شود. وجود بخار آب در نزديکي سطح زمين: اولاً به دليل وجود اقيانوسهاست که منبع اصلي تأمين آن است؛ و ثانياً سرد بودن لايه هاي فوقاني جو که مانع از نفوذ بخار آب مي شوند.جالب است بدانيم که مقدار دي اکسيد کربن موجود در جو زمين در طول قرن گذشته افزايش پيدا کرده است. بخشي از اين افزايش به دليل مصرف زياد سوختهاي فسيلي است که نتيجه آن آزاد شدن گاز CO2 است. علاوه بر ترکيبات دائمي جو که اشاره شد، جو زمين حاوي مواد معلق گوناگون مانند ذرات نمک، گرد و غبار و قطرات بسيار کوچک آب نيز مي باشد که نبايد آنها را جزء ترکيبات گازي جو به حساب آورد. اما نقش اين مواد، بخصوص قطرات کوچک آب را نيز نمي توان نايده گرفت. ارتفاع و ساختار جوجو زمين، پوشش عظيم گازي شكل است كه اطراف كره زمين قرار گرفته و حتي در سطح آن نيز نفوذ نموده است. هر مقدار از سطح زمين دور شويم از غلظت هوا كاسته مي شود. بطوري كه غلظت هوا در لايه هاي انتهايي آنقدر كم مي شود كه بالاخره بطور غير محسوسي با جو خورشيد در هم مي آميزد. در ابتدا كاهش غلظت هوا بسيار سريع است بطوري كه 50 درصد جرم هوا در ارتفاع كمتر از 5/5كيلومتري سطح زمين قرار دارد و نيمي از آنچه باقي مي ماند نيز در 5/5 كيلومتر دوم متمركز است. به عبارت ديگر سه چهارم جرم هوا در ارتفاع كمتر از 11 كيلومتري سطح زمين پراكنده است. افزايش غلظت هوا در نزديك سطح زمين يكي به دليل جاذبه و ديگري فشاروارده از سطوح بالاتر جو است.ساختارجو را ميتوان از ديدگاههاي مختلف مورد بررسي قرار داد. يكي از معيارهايي كه بر اساس آن لايه هاي جو طبقه بندي مي شوند دماي هوا است. طبقه بندي حرارتي از نظر تغييرات هوا و اثرات مستقيم گرما بسيار با اهميت مي باشد.با توجه به محدود بودن اطلاعات ما از خصوصيات جو در لايه هاي فوقاني و به اين دليل كه سطوح بالايي هنوز تحت بررسي و تحقيق مي باشد هيچ گونه تعريف و مشخصه جامعي از ساختار جو در اين قسمت وجود ندارد. در شكل 1 ساختار لايه بندي جو از برخي جنبه هاي فيزيكي نشان داده شده است. پايينترين لايه جو كه در برگيرنده بيشترين جرم هواست و همچنين بزرگترين ويژگي آن كاهش تدريجي دماي هوا نسبت به ارتفاع مي باشد. لايه تروپوسفر نام دارد. بيشترين تغييرات جوي كه كاهش دما نسبت به ارتفاع مهمترين آنهاست، در اين لايه اتفاق مي افتد. ضخامت متوسط لايه تروپوسفر حدود 11 كيلومتر است.روي لايه تروپوسفر طبقه استراتوسفر قرار دارد كه ضخامت متوسط آن حدود 23 كيلومتر است. در 3 كيلومتر اول استراتوسفر، دماي هوا ثابت است اما در قسمتهايي بالاتر دماي هوا با ارتفاع افزايش مي يابد لايه مزوسفر در بالاي طبقه استراتوسفر واقع شده و به صورتي است كه در آن دماي هوا نسبت به افزايش ارتفاع بطور سريع كاهش پيدا مي كند. ترموسفر انتهاييترين لايه جو مي باشد كه در آن بار ديگر دماي هوا با ارتفاع به سرعت زياد مي شود. اين لايه از ارتفاع تقريبي 80 كيلومتري شروع و تا 190 كيلومتري سطح زمين ادامه دارد. بدين ترتيب جو زمين از نظر حرارتي به چهار لايه متمايز: تروپوسفر، استراتوسفر، مزوسفر، و ترموسفر تقسيم مي شود. مرز بين لايه هاي اول و دوم، تروپوپاز،مرز لايه هاي دوم و سوم استراتوپاز و مرز لايه هاي سوم و چهارم مزوپاز نام گرفته است. مزوپاز محلي است كه پايينترين دما را دارا مي باشد.

آلودگی هوا


آلاینده های گازی شکل


کربن منوکسید


اکسید های نیتروژن


هیدروکربن ها


اکسیدهای سولفور


ذرات معلق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق سيستم عامل لينوكس 63 ص - ورد

دانلود فایل فلش فارسی S-COLORS-V1 اندروید ۴.۴.۲ با لینک مستقیم

تحقیق سيستم عامل لينوكس 63 ص - ورد

دانلود فایل سرت Cert سامسونگ P3100 جهت ترمیم شبکه و سریال

نجات يافتگان از دوزخ

دانلود فایل ریکاوری twrp سامسونگ گلکسی Note 7 مدل SM-N930S با لینک مستقیم

تحقیق-اصول حاکم بر اسناد تجاری

کد برنامه درونیابی به روش لاگرانژ با زبان برنامه نویسی متلب

دانلود حل تمرین طراحی الگوریتم نیپولیتان

رازهای موفقیت در زندگی