دانلود فایل


مقاله ای انگلیسی همراه با ترجمه فارسی راجب بررسی خواص تریبیولوژیکی - دانلود فایلدانلود فایل مقاله ای انگلیسی همراه با ترجمه فارسی راجب بررسی خواص

دانلود فایل مقاله ای انگلیسی همراه با ترجمه فارسی راجب بررسی خواص تریبیولوژیکی خلاصهسرامیک ترکیبی الومینیوم با سیستم مکانیکی بهبود یافته و خصلت های شیمیایی ضروری هستند و در جو زمین و کاربرد های مربوط به خودرو مورد نیاز بوده. ترکیب ماتریکسی الومینیوم با مواد کرمی المینیومی(Al2O3) تقویت می شود که خصلیت های خوب تریبیولوژیکی دارا هستند, اگرچه آلومینیومی یه بر اساس ترکیبات کرمی تشکیل شده نیاز به بهبود در خصلت های روغن مانند خود دارد. در این مطالعه به توسعه مواد جدید از طریق تکنیک های پودر فلزکاری توجه شده ان هم به وسیله ی اضافه کردن مولیبدن دی سولفاید (MoS2) که با ماده ای مانند روغن جامد واکنش نشان می دهد .این ماده یعهنی مولیبدن دی سولفاید (MoS2) روان کننده یا روغن جامد مزیت یکسانی دارد که در ان می توان در فضای خلا استفاده کرد, اما این ماده در حالت مشابه کاربردی در مورد گرافیت ندارد. ساختار های ریز مواد ترکیبی , پوشش داده شده و ویژگی های جزئی انها به وسیله ی اسکن میکروسکوپ الکترونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است این تجزیه و تحلیل ها توسط EDX و قرار گرفتن ماده روی پین آزمایش انجام شده است.ترکیب الومینیومی جدید توسعه یافته در خصلت های تریبیولوژیکی ماده ان هم با ترکیب 5 درصدی الومینیومی اکسید (Al2O3) و 5 درصد مولیبدن دی سولفاید (MoS2) تاثیر بسزایی گذاشته است . تست نشان می دهد که فاصله 1000m اسلاید و سرعت 1.5 متر بر ثانیه سرعت حرکت اسلید ها با لود 5n نتیجه حداقلی در پوشش 0.0102 گرمی کسری مانند 0.117 می باشد. Abstract : Aluminium ceramic composites with improved mechanical and chemical properties areessential and needed in aerospace and automotive application. The aluminium matrix compositereinforced with ceramic material of alumina (Al2O3) has good tribological properties. However,aluminium based ceramic composites require improvements in their lubrication properties. In thisstudy an attempt is made in the development of a new material through powder metallurgy techniqueby the addition of molybdenum disulphide (MoS2), which acts as a solid lubricant. Thismolybdenum disulphide (MoS2) based solid lubricant has unique advantage that it can be usedin vacuum space, but the same is not applicable in case of graphite. The microstructures, materialcombination, wear and friction properties were analysed by scanning electron microscopy, EDX,and pin-on-disc wear tester. The newly developed aluminium composite has significant improvementsin tribological properties with a combination of 5% alumina (Al2O3) and 5% molybdenumdisulphide (MoS2). The test reveals that sliding distance of 1000 m and sliding speed of 1.5 m/s withapplied load of 5 N result in minimum wear loss of 0.0102 g and coefficient of friction as 0.117._ 2016 Faculty of Engineering, Alexandria University. Production and hosting by Elsevier B.V. This is anopen access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).منابع:[1] D.Z. Wang, H.X. Peng, J. Liu, C.K. Yao, Wear behaviour andmicrostructural changes of SiCw/Al composite underunlubricated sliding friction, Wear 184 (1995) 187–192.[2] C. Garcia-Cordovilla, J. Narciso, E. Louis, Abrasive wearresistance of aluminium alloy/ceramic particulate composites,Wear 192 (1996) 170–177.[3] J.Q. Jiang, R.S. Tan, Dry sliding wear of an alumina shortfibre reinforced Al–Si alloy against steel, Wear 195 (1996) 106–
  111.[4] B. Venkataraman, G. Sundararajan, The sliding wear behaviourof Al/SiC particulate composites – II the characterization ofsubsurface deformation and correlation with wear behaviour,Acta Mater. 44 (1996) 451–460.[5] X.Y. Li, K.N. Tandon, Subsurface microstructures generated bydry sliding wear on as – cast and heat treated Al matrixcomposites, Wear 202 (204) (1997) 703–708.[6] S.V. Prasad, R. Asthana, Aluminium-metal matrix compositesfor automotive applications: tribological considerations,Tribology 17 (2004) 445–453.[7] N. Natarajan, S. Vijayarangan, I. Rajendran, Fabrication,testing and thermal analysis of metal matrix composite brakedrum, Int. J. Veh. Des. 44 (2007) 339–359.[8] S. Suresha, B.K. Sridhara, Effect of addition of graphiteparticulates on the wear behaviour in aluminium–siliconcarbide–graphite composites, Mater. Des. 31 (2010) 1804–1812.[9] S. Suresha, B.K. Sridhara, Wear characteristics of hybridaluminium matrix composites reinforced with graphite andsilicon carbide particulates, Compos. Sci. Technol. 70 (2010)1652–1659.[10] B.V. Manoj Kumar, Young-Wook Kim, Dae-Soon Lim,SeoWon Seon, Influence of small amount of sintering additiveson unlubricated sliding wear properties of SiC ceramics, Ceram.
   37 (2011) 3599–3608.[11] S. Mahdavi, F. Akhlaghi, Effect of SiC content on theprocessing, compaction behaviour and properties of Al6061/SiC/Gr hybrid composites, Mater. Sci. 46 (2011) 1502–1511.[12] S. Mahdavi, F. Akhlaghi, Effect of the graphite content on thetribological behaviour of Al/Grand Al/30SiC/Gr compositesprocessed by in-situ powder metallurgy (IPM) method, Tribol.
    44 (2011) 1–12.[13] N. Radhika, R. Subramanian, S. VenkatPrasat, Tribologicalbehaviour of aluminium/alumina/graphite hybrid metal matrixcomposite using Taguchi’s techniques, J. Miner. Mater.
     Eng. 10 (2011) 427–443.[14] Ali Mazahery, Mohsen Ostad Shabani, Study on microstructureand abrasive wear behaviour of sintered Al matrix composites,
      Int. 38 (2011) 4263–4269.[15] S. Santhosh Kumar, M. Devaiah, V. SeshuBai, T.Rajasekharan, Mechanical properties of SiCp/Al2O3 ceramicmatrix composites prepared by directed oxidation of analuminium alloy, Ceram. Int. 38 (2012) 1139–1147.[16] Mohsen Ostad Shabani, Ali Mazahery, Optimization of processconditions in casting aluminium matrix composites viainterconnection of artificial neuron sand progressive solutions,
       Int. 38 (2012) 4541–4547.[17] Xuan Zhou, Dongmei Zhu, Qiao Xie, Fa Luo, Wancheng Zhou,Friction and wear properties of C/C–SiC braking composites,
        Int. 38 (2012) 2467–2473.[18] Gheorghe Iacob, Gabriela Popescu, Florin Miculescu, MihaiBuzatu, Obtaining and characterization of Al/Al2O3/Grcomposites by mechanical alloying, U.P.B. Sci. Bull. Series B74 (2012) 1454–2331.[19] Ali Samer, Malek Ali, Projjal Basu, Faiz Ahmad, Wearresistance of Al-12Si alloys by reinforcing TiC and TiNparticles, J. Eng. Mech. 140 (6) (2013) 1943–7889.[20] P. Ravindranan, K. Manisekar, R. Narayanasamy, P.Narayanasamy, Tribological behaviour of powder metallurgyprocessedaluminium hybrid composites with the addition ofgraphite solid lubricant, Ceram. Int. 39 (2013) 1169–1182.

        مقاله


        ماده


        خواص


        تربیولوژیکی


        انگلیسی


        ترجمه


        مقاله


        پاورپوینت


        فایل فلش


        کارآموزی


        گزارش تخصصی


        اقدام پژوهی


        درس پژوهی


        جزوه


        خلاصه


دانلود فایل سرت Cert گوشی سامسونگ P3100 برای ترمیم شبکه و سریال با لینک مستقیم

مدیریت سرمایه گذاری

نمونه سوال حسابداری صنعتی ۱ کد درس : 1214012_1214021_1214038_1214069

دانلود فایل ترمیم بوت گوشی سامسونگ گلکسی A5 مدل Samsung Galaxy A5 SM-A500FU با لینک مستقیم

تحقیق - آثار عدم اجراي قرارداد در حقوق بين الملل

نقشه وزن مخصوص ظاهری خاک در عمق 200 سانتیمتری استان مركزي

فایل فلش فارسی نوکیا nokia 1280 rm-647 ورژن 07.00

بک دراپ حمام کودک-کد 3667

فایل فلش تبلت بدون مشکل تاچ T900-A23-V2.0

فایل فلش تبلت بدون مشکل تاچ T900-A23-V2.0