دانلود فایل


تحقیق - قانون تجارت / مجموعه مواد قانون - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق - قانون تجارت / مجموعه مواد قانون لینک

دانلود فایل تحقیق - قانون تجارت / مجموعه مواد قانون لینک دانلود " MIMI file " پایین همین صفحه تعداد صفحات : " 175 "فرمت فایل : " word "فهرست مطالب :قسمت اولباب اول
تجار و معاملات تجارتي باب دوم
دفاترتجارتي ودفترثبت تجارتي
فصل اول دفاترتجارتي
فصل دوم
دفترثبت تجارتي
باب سوم
شركتهاي تجارتي
فصل اول
دراقسام مختلف شركتهاوقواعدراجعه به آنها
مبحث اول
شركتهاي سهامي
بخش 1
تعريف وتشكيل شركت سهامي
بخش 2
سهام
بخش 3
تبديل سهام
بخش 4
اوراق قرضه
بخش 5
مجامع عمومي
بخش 6
هيئت مديره
بخش 7
بازرسان
بخش 8
تغييرات درسرمايه شركت
بخش 9
انحلال وتصفيه
بخش 10
حسابهاي شركت
بخش 11
مقررات جزائي
بخشی از فایل : قسمت اولباب اول
تجار و معاملات تجارتي
ماده 1 - تاجركسي است كه شغل معمولي خودرامعاملات تجارتي قراربدهد.
ماده 2 - معاملات تجارتي ازقرارذيل است :
1 - خريد يا تحصيل هرنوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتي درآن شده يانشده باشد.
2 - تصدي بحمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هرنحوي كه باشد.
3 - هرقسم عمليات دلالي ياحق العمل كاري (كميسيون )وياعاملي و همچنين تصدي بهر نوع تاسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد ميشود ازقبيل تسهيل معاملات ملكي ياپيداكردن خدمه ياتهيه ورسانيدن ملزومات وغيره .
4 - تاسيس و بكار انداختن هرقسم كارخانه مشروط براين كه براي رفع حوائج شخصي نباشد.
5 - تصدي بعمليات حراجي
6 - تصدي بهرقسم نمايشگاههاي عمومي .
7 - هرقسم عمليات صرافي وبانكي
8 - معاملات برواتي اعم ازاين كه بين تاجرياغيرتاجرباشد.
9 - عمليات بيمه بحري وغيربحري .
10 - كشتي سازي وخريد و فروش كشتي وكشتي راني داخلي ياخارجي و معاملات راجعه به آنها.
ماده 3 - معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي ازآنها تجارتي محسوب مي شود -
1 - كليه معاملات بين تجاروكسبه وصرافان وبانكها.
2 - كليه معاملاتي كه تاجرياغيرتاجربراي حوائج تجارتي خودمي نمايد.
3 - كليه معاملاتي كه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجربراي امورتجارتي ارباب خودمي نمايد.
4 - كليه معاملات شركتهاي تجارتي .
ماده 4 - معاملات غيرمنقول به هيچ وجه تجارتي محسوب نمي شود.
ماده 5 - كليه معاملات تجارتجارتي محسوب است مگراينكه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتي نيست .
باب دوم
دفاترتجارتي ودفترثبت تجارتي
فصل اول دفاترتجارتي
ماده 6 - هرتاجري به استثناي كسبه جزءمكلف است دفاترذيل يادفاتر ديگري راكه وزارت عدليه به موجب نظامنامه قائم مقام اين دفاترقرارميدهد داشته باشد :
1 - دفترروزنامه .
2 - دفتركل .
3 - دفتردارائي .
4 - دفتركپيه .
ماده 7 - دفترروزنامه دفتري است كه تاجربايدهمه روزه مطالبات و ديون ودادستدتجارتي ومعاملات راجع به اوراق تجارتي (ازقبيل خريدوفروش و ظهرنويسي )وبطوركلي جميع واردات وصادرات تجارتي خودرابه هراسم ورسمي كه باشدووجوهي راكه براي مخارج شخصي خودبرداشت مي كنددرآن دفترثبت نمايد.
ماده 8 - دفتركل دفتري است كه تاجربايدكليه معاملات رالااقل هفته يك مرتبه ازدفترروزنامه استخراج وانواع مختلفه آن راتشخيص وجداكرده هر نوعي رادرصفحه مخصوصي درآن دفتربطورخلاصه ثبت كند.قانون تجارت


شرکتهای تجاری


دفاتر تجاری


تجار


تجارت


معاملات تجاری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مجله معماری

بررسي نظريه اصالت روان در قرآن و احادیث

تحقیق بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، تعزیرات86 ص ورد

1041 - دانلود طرح توجیهی: تولید قطعات بتن آماده - 41 صفحه

دانلود پاورپوینت “ معماری بیزانس ( روم شرقی )”

کارت وکالت1

دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه ایران پوپلین

پرسشنامه سلامت کسب و کار شماره 12

پاورپوینت مسجد جامع یزد ........... کلیپ و عکس های این پاورپوینت زیبا را مشاهده کنید.

دانلود پاورپوینت درس ششم دین و زندگی یازدهم (پیشوایان اسوه)