دانلود فایل


تحقیق - بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق - بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر

دانلود فایل تحقیق - بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه لینک دانلود " MIMI file " پایین همین صفحه تعداد صفحات : " 127 "فرمت فایل : " word "فهرست مطالب :چکیده. 6بیان مسئله. 8اهمیت موضوع. 12هدفهای تحقیق. 12سوالات تحقیق. 13سوال اصلی تحقیق. 13سوالات تحقیق. 13فرضیه ها. 13روش تحقیق. 13ابزار گردآوری اطلاعات. 14روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 14متغیرها. 15فصل اول:. 16کلیات، بیان مفاهیم. 16مبحث اول: مفهوم حسن نیت. 17گفتار اول: مفهوم اصطلاحی حسن نیت. 17گفتار دوم: مفهوم فقهی حسن نیت. 19مبحث دوم: اصول مرتبط با اصل حسن نیت. 22گفتار اول: اصل لزوم. 22بند اول: مبانی اصل لزوم. 24الف: مبانی فقهی. 251: كتاب. 262: سنت. 263: بناى عقلا. 27 4: اجماع. 27ب: مبانی قانونی. 28گفتار دوم: اصل وفای به عهد. 29بند اول: وفای به عهد ریشه تعهدات. 30بند دوم: مبانی وفای به عهد در قرآن. 35بند سوم: آیه تجاره عن تراض . 39گفتار سوم: اصل صحت. 40بند اول: تعریف اصل صحت. 42بند دوم: مبانی اصل صحت. 44الف: مبانی فقهی. 45ب: مبانی قانونی. 46فصل دوم: احسان در فقه و حقوق. 50مبحث اول: جایگاه احسان. 50گفتار اول: تحلیل احسان در نظر برخی از فقهای اهل تسنن. 55گفتار دوم: مستندات احسان. 61مبحث دوم: نظرات حقوق دانان راجع به ماهیت احسان در اداره فضولی 66گفتار اول: شرایط اداره. 67گفتار دوم: آثار اداره فضولی مال غیر. 69گفتار سوم: تعهدات مدیر فضولی. 69گفتار چهارم: تعهدات مالک. 70مبحث سوم: نظرات فقیهان در رابطه با احسان. 70مبحث چهارم: جایگاه احسان در حقوق. 77گفتار اول: قصد احسان یا اداره برای دیگری. 80گفتار دوم: اختلاف نفع شخصی و احسان. 81گفتار سوم: اثر اشتباه. 82گفتار چهارم: اثر اکراه. 83مبحث پنجم: احسان در حقوق تطبیقی. 85فصل سوم:. 91قاعده احسان در قراردادها. 91مبحث اول: قرارداد. 92گفتار دوم : قرارداد. 95مبحث دوم: احسان به عنوان یک قاعده. 101گفتار اول: قلمرو قاعـــده. 102گفتار دوم: مصادیق قاعده. 103بند اول: موارد دفع ضرر. 103بند دوم: مورد جلب منفعت. 105بند چهارم: اقدامهـــای انسان دوستانه ی عمومی. 107مبحث سوم: نقش حسن نیت در احسان. 109گفتار اول: خیرخواهی رکن معنوی احسان. 109گفتار دوم: حسن نیت رمز تاثیر احسان. 110مبحث چهارم: تاثیر حسن نیت در قراردادها. 110نتیجه گیری. 113 بخشی از فایل : چکیدهحسن نیت به عنوان یک اصل در حقوق فرانسه در قراردادها و مسئولیت مدنی به کار می رود نفوذ این اصل بر اساس مبانی است که در حقوق اروپایی وجود دارد ودر نظام حقوقی ایران اصل حسن نیت کاملاً اصلی است که از حقوق فرانسه برگرفته می باشد باید گفت که اصل حسن نیت در حقوق ایران نیز کاربرد فراوانی یافته است و آن هم به دلیل نفوذی است که حقوق اروپایی مخصوصاً حقوق فرانسوی در نظام حقوقی ایران دارد. در نظام فقهی، معادل اصل حسن نیت، قاعده احسان می باشد که مبتی بر نیکی و خیرخواهی است و از این اصل می توان برداشت که هر عمل حقوقی و عبادی باید براساس احسان صورت بگیرد. همچنین باید گفت که در رابطه با اداره فضولی غیر در فقه و حقوق مسائل بسیاری در باب احسان مطرح شده است در این پایان نامه سعی شده است به ریشه های فقهی قاعده احسان و تطبیق آن با حسن نیت پرداخته شود.در حقوق ایران،و نیز در حقوق کلیه کشورهای متمدن،اصل لزوم قراردادها به عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده است.[1] به موجب این اصل،طرفین قرارداد ملزم به ایفاء تعهدات ناشی از آن بوده و نمی توانند از اجرای مفاد قرارداد امتناع نمایند.مع الوصف در حقوق اروپایی اصلی دیگر به نام حسن نیت[2] نیز بر اجرای قراردادها حکومت می کند که قانون مدنی ما با الصّراحه از آن نامی به میان نیاورده است.از جمله ماده 1134 قانون مدنی فرانسه مقرر می دارد که: عقودی که وفق مقررات منعقد شده باشند برای طرفین در حکم قانون است.این عقود جز با تراضی طرفین یا جهاتی که قانون اجازه می دهد،قابل انفساخ نیست.عقود باید با حسن نیت اجرا شوند .امروزه اصل حسن نیت در حقوق موضوعه این کشور اهمیتی بسیار یافته و نه تنها بر اجرای قراردادها بلکه بر همه روابط قراردادی،از انعقاد تا انحلال آن،حکومت می کند.به عبارت دیگر،هرچند قانون مدنی فرانسه مشتمل بر قاعده یی خاص در زمینه حسن نیت در مرحله انعقاد قراردادها نیست ولی رویه قضائی،با گسترش دامنهء حکومت بند 3 ماده یاد شده به این مرحله،حسن نیت را معیار بررسی تمامیت رضایت متعاقدین ساخته و علاوه بر آن،اعمال این اصل را در نحوه انحلال عقود نیز لازم دانسته است.با این وجود پراهمیت ترین مرحلهء دخالت حسن نیت در قرارداد،مرحله اجرای آن است.در این مرحله،حسن نیت،در موارد بسیار،اساس ابتنای تعهدات تبعی و نیز مبنای مسئولیت یکی از طرفین قرارداد است.گفته شد که قانون مدنی ایران از رعایت اصل حسن نیت در اجرای قراردادها صراحتا نام نبرده است.این سکوت موجب گشته است که تعدادی از حقوقدانان،در مباحث مربوط به اثر معاملات و اجرای عقود،از این اصل و آثار آن سخنی به میان نیاورند.[3] کسانی که به طرح مسأله پرداخته اند،هریک از حسن نیت مفهومی خاص را اراده نموده،در خصوص حکومت یا عدم حکومت آن بر قراردادها و نوع آثار و نتایج آن نظرهای متفاوتی ابراز داشته اند.به عنوان مثال،یکی از اساتید فاضل،با تعریف حسن نیت در مفهومی صرفا روانی و شخصی،اظهار نظر نموده اند که در حقوق ما حسن نیت قبول نشده است ،حال آنکه مؤلف دیگری با تعبیر حسن نیت به مقصودی که در حین عقد منظور طرفین بوده [4]،حسن نیت را یکی از اصول حاکم بر قراردادها دانسته است.یکی حسن نیت را،نه عامل بنیانی ایجاد کننده تعهدات بلکه اماره یی نسبی در تشخیص تعهدات دانسته [5]و مؤلف عالیقدری،هرچند دادرس را از استناد مستقیم به اجرای با حسن نیت قراردادها ممنوع دانسته اما اثر پنهان این قاعده را در اجرای عقود از مسلمات شمرده اند.[6]بیان مسئلهحسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است که در پی نفوذ اخلاق در عرصه حقوق موضوعه ظاهر شده است. حسن نیت، از یک سو، عبارت است از اعتقاد خلاف واقع به وجود یک وضعیت حقوقی قاعده مند، و از سوی دیگر، رفتار صادقانه ای است که لازمه اجرای تعهد می باشد. حسن نیت به طور کلی رفتاری است گویای اعتقاد با اراده ای که به ذینفع اجازه می دهد، با رعایت قواعد حقوقی، از خشونت و خشکی قانون رهایی یابد.عده ای چنین می گویند که حسن نیت معادل امر متعارف، یعنی عرف و عادت است و عده ای دیگر، چنین می اندیشیند که حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است. به نظر نگارنده حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است که دارای خصایص کلی و دائمی بودن، انتزاعی و ارزشی بودن می باشد و به درستی از مفاهیم عینی و محسوس و متغیر و قابل عدول، متمایز است، به ویژه اصل حسن نیت با عرف تفاوت دارد. اگرچه باید برای تمیز امر معقول به رفتار اشخاص با حسن نیت توجه نمود. به حسن نیت در اسناد بین المللی نیز به درستی اشاره شده است.ولی از آنجایی که حسن نیت یک مفهوم برگرفته از حقوق فرانسه می باشد و در حقوق ایران و فقه اسلامی در رابطه با آن نمی توان مصداق مستقلی را یافت به جای آن در تعبیر فقها از قاعده احسان استفاده می شود که به نظر می رسد در هر دوی این موارد دارای یک مفهوم می باشد. هرچند احسان از نظر مفهوم و مبانی تا حدود زیادی با حسن نیت تفاوت دارد ولی در هر صورت باید گفت که بر یک اساس این مسائل بنیان نهاده شده اند.از جمله مسقطات صمان قهری احسان می باشد. یعنی هرگاه کسی به انگیزه خدمت و احسان به دیگران باعث ضرر دیدن او شود، عمل این شخص تعهدآور نیست.مستندات قاعده احسان: برای اثبات حجیت احسان در رفع مسئولیت احسان کننده به دو دلیل نقلی و عقلی استناد شده است.دلیل نقلی: خداوند در سوره توبه عدم مسئولیت احسان کنندگان (محسنین) را چنین توضیح می دهد: لیس علی الضعفاء و لا علی المرضی و لا علی الذین لایجدون ما ینفقون حرج اذا نصحوا لله و رسوله ما علی المحسنین من سبیل و الله غفور رحیم ، یعنی: بر ناتوانان و بیماران و آنان که توان مالی برای انفاق ندارند حرجی نیست، آن گاه که برای خدا و رسول او نیکو بیندیشد. بر افراد نیکوکار هیچ سبیلی نیست و خداوند آمرزنده مهربان است.بر اساس ظاهر آیه افرادی که به علت ناتوانی جسمی نمی توانند در جنگ شرکت کنند یا به دلیل ناتوانی مالی، قادر به کمک مالی به جنگجویان نیستند؛ در جهان آخرت مواخذه نمی شوند. فقها بر این باورند که گرچه مراد از سبیل در این آیه کیفر اخروی است. ولی عبارت ما علی المحسنین من سبیل اطلاق داشته، بیانگر این قاعده کلی است که هرگاه شخصی به انگیزه خدمت و احسان، باعث ضرر دیدن فرد دیگری شود، مورد مواخذه قرار نمی گیرند و مواخذه همچنان که می تواند ناظر به حکم تکلیفی باشد، می تواند ناظر به حکم وضعی نیز باشد و ضامن نبودن محسن، همان عدم مواخذه وضعی و عدم ضمان (مسئولیت) اوست.

حسن نیت


احسان


اداره فضولی


مسئولیت


قرارداد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پروپوزال مدیریت جهانگردی 1

فایل فلش فارسی گوشی HAIER W716

دانلود مقاله مقایسه مدیریت و بازیافت زباله در ایران و ژاپن

دانلود پروپوزال مدیریت جهانگردی 1

be a network marketer superstar ستاره فروش چند سطحی شوید

پاورپوینت درس بیستم مطالعات اجتماعی پایه هشتم ایران و منطقهٔ جنوب غربی آسیا

پاورپوینت آماده; بررسی آثار معماری سبک معماري پارسي

پرسشنامه چند محوري باليني ميلون سه (MCMI-III)

دانلود فایل روت گوشی سامسونگ n7505 با لینک مستقیم

مقاله Adaptive Loading in MIMOOFDM Systems با ترجمه و کد متلب