دانلود فایل


تحقیق - آثار عدم اجراي قرارداد در حقوق بين الملل - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق - آثار عدم اجراي قرارداد در حقوق بين الملل

دانلود فایل تحقیق - آثار عدم اجراي قرارداد در حقوق بين الملل لینک دانلود " MIMI file " پایین همین صفحه تعداد صفحات : " 70 "فرمت فایل : " word "فهرست مطالب :مقدمه 1لزوم وجود قراردادها در عرصة بين المللي 2فصل اولتعريف قرارداد، شرايط آن و لزوم اجراي قراردادها 4عدم اجراي تعهد 7عدم اجراي معذور به دليل رفتار طرف ديگر 9الف) مداخلة طرف ديگر 9ب) خودداري از اجراي تعهد (حق حبس) 10جبران عدم اجراي تعهد از روي طرف مسئول عدم اجرا 11قيود معافيت 18مواردي که نمي توان در آنها به قيود معافيت اتکا کرد 19فصل دومعدم امکان اجراي قراردادها 21تعذر وفاء به عقد در حقوق ايران و آثار آن 22عدم امکان اجراي قرارداد در حقوق کشورهاي خارجي و حقوق بين الملل 24در حقوق بعض کشورهاي خارجي 24قوه قاهره يا فورس ماژور 24بررسي اجمالي قوه قاهره يا فورس ماژور در حقوق بين الملل 28آثار فورس ماژور در قراردادهاي بين المللي 32اول- سقوط تعهد و انحلال قرارداد 32دوم- تعليق قرارداد 35عدم امکان اجراي قرارداد در حقوق انگلستان 36عدم امکان اجراي قرارداد در حقوق ايالات متحده آمريکا 42خلاصه و نتيجه 48در حقوق بين الملل عمومي 49بند الف- رويه دولتها قبل از جنگ جهاني دوم 50بند ب- رويه و عملکرد دولتها بعد از جنگ جهاني دوم 51بند ج- در محاکم قضايي بين المللي 511-ديوان دائمي دادگستري بين المللي 512- ديوان بين المللي دادگستري (I.C.J) 53نتيجة بررسي تطبيقي تعذر وفا به عقد در حقوق ايران با ساير کشورها 53فصل سوماختلاف در قراردادهاي بين المللي 54گفتار اول: تعارض قوانين 54گفتار دوم: قانون منتخب طرفين 55گفتار سوم: استنباط قانون حاکم 57تشريفات و صلاحيت رسيدگي 58خواندگان خارج از شمول صلاحيت 58قرار تأمين اموال 58مصونيت دولت مستقل 59داوري 61قانون حاکم بر ايجاد قرارداد در حقوق ايران 62قانون حاکم بر تعهدات قراردادي در حقوق ايران 64منابع 67بخشی از فایل : مقدمهدر قرآن کريم آمده: يا ايها الذين امنوا اونوا بالعقود اي کساني که ايمان آورده ايد به عهد و پيمان هاي خود وفا کنيد (سورة مائده آيه اول)عقود و پيمانها يکي از عوامل موثر استحکام بنيان زندگي اجتماعي است و لزوم و انقياد به آن در ابعاد مختلف اجتماعي و اقتصادي و سياسي مقبول تمام اديان الهي و مکاتب بشري بوده که عدم توجه به آن موجب تزلزل روابط انسانها و در نتيجه بروز اختلاف ها و کشمکش ها و نزاع هاي بزرگي گرديده و تاريخ گواه روشني بر اين معناست.ايفاء به تعهدات از موضوع هاي جدي در تعليمات آسماني بوده و در ميان علماي حقوق و انديشه سازان اين عرصه در طول اعصار با انگيزه هاي مختلف فردي و جمعي جايگاه برجسته و در فقه اسلام نيز از موضوع هاي وزين و دامنه وار در رژيم هاي حقوقي دنيا و مورد عنايتي خاص واقع گرديده است.از طرفي غير قابل اجرا شدن عقود و پيمانها براي متعاقدين و متعهدين نيز از نظر نويسندگان اين فن دور نمانده و تحت عنوان کلي تعذر وفاي به عقد در قوانين و قواعد فقهي يا غير ممکن شدن و عقيم ماندن اجراي آن در حقوق عرفي مورد بحث بود. وزير عناوين موانع شخصي و اجتماعي و قهري عرصه مطالعاتي را در دور زمان تکامل بخشيده و به علم حقوق خدمت نظري و عملي نموده است.افراد در ثبات ادعاي عذر خود در عدم انجام پيمانها هميشه صادق نيستند و گاهي با تفسير تنگ نظرانه و سوء تفاهمات از اراده هاي اعلامي و نيز سطحي نگريهاي غير حقوقي موجبات ازديد جمعيت نظم خواه و ارباب رجوع عدليه گرديد. و دامنه اختلافات، محاکم و شبه محاکم و داوريهاي شخصي را در فصل خصومات با مشکلات روبرو ساخته شائبه هاي تزلزل روابط اجتماعي و اقتصادي را ايجاد نموده است. در هر صورت در نظام دادرسي عادلانه، بکارگيري علوم و تجارب بشر لازمه قضاوت است بايد اذعان کرد که قضاوت علم محض نيست بلکه تکنيکي مرکب از علوم و تجارب بشر است که بر مبناي سيرة عقلا فراهم آمد. لازمه قضاوت آشنايي با تکنيک است که در اثر قرنها تجربه بصورت علم حقوق در سطحح دنيا شکل گرفته است بطوريکه مباني و اصول آن در تمام دنيا تقريبا يکسان است.لزوم وجود قراردادها در عرصه بين الملليامروزه براي هيچ ملتي ميسر نيست که در چهار ديواري سرزمين کشور خود محصور بماند. حس کنجکاوي، نوع پروري، ارضاء نيازهاي روزانه و ميل به تجديد عادات و رسوم، آميزش بين المللي را ايجاب کرده و يک جريان داد و ستد جهاني به وجود مي آورد که اثر اين جريان، در صحنة جهاني روابط خصوصي افراد با يکديگر، جلوه گر مي شود.اين زندگي بين المللي، صورت خاصي از زندگي داخلي است که خود نيازمند به انتظام حقوقي متفاوتي مي باشد و در واقع حقوق بين الملل خصوصي براي تأمين همین منظور، يعني براي تنظيم روابط حقوقي که از اين داد و ستد جهاني حاصل مي شود به وجود آمده است.در اين ميان قرادادها از اهميت بسزايي برخوردارند چرا که اين روابط بين المللي را تحکيم مي بخشند و متعاقبا عدم اجراي قراردادها اين روابط را دچار تزلزل مي کند. از اين رو همان طور که ذکر شد نياز است قوانين و مقرارتي بر اين روابط حاکم باشد.به منظور تسهيل عمليات تجارت بين المللي تلاشهايي از طريق وضع و تثبيت قواعد مورد توافق براي اعمال نسبت به قراردادهاي بين المللي و نيز حذف قوانين داخلي صورت پذيرفته است چنين قواعدي در سال 1964 در کنفرانس لاهه تصويب شدند.بيشتر کار مفيد در راستاي يکنواخت سازي شرايط قرارداد توسط ارگانهاي غيرحقوقي از قبيل اتحاديه هاي تجاري که قراردادهايي با فرم استاندارد را براي اعمال تجاري خويش ارائه مي دهند که استفاده بين المللي دارد و نيز بوسيله اتاق تجارت بين المللي صورت گرفته است.حقوق تجارت بين المللي ايران علي رغم اينکه حدود يک قرن از تشکيل پارلماني در ايران مي گذرد هنوز فاقد قوانين و مقررات مستقل و نوين در اکثر زمينه هاي حقوقي است. قراردادهاي تجاري بين المللي داراي وضعي بهتر از اين نمي باشند. زيرا هنوز هم براي يافتن احکام قراردادهاي مزبور بايد به حقوق مدني و قواعد مربوط به قراردادهاي مدني توسل هست که در عین استحکام و سلامت، مربوط به قلمرو ديگري هستند. اميد است اين خلاء چشمگير با مبادرت دستاندرکاران علم حقوق و قانونگذار و همچنين مساعدت و ياري انديشمندان عرصه حقوق پر شود.هدف نگارنده از انتخاب موضوع بررسي عدم اجراي قراردادها در عرصه بين المللي است و نظر به ميزان بضاعت علمي و با جمع آوري و پژوهش اجمالي در قوانين موضوعه و آراء و نظريات حقوقدانان و رويه هاي عملي دادگاه ها و اسناد بين المللي و يک جمع بندي از موضوع و مباحث مذکور و با استفاده از نظريه پردازان عرصه دانش قضا ارائه گرديد.روش تحقيق در اين مقاله کتابخانه اي است و از طريق کتب و مدارک حقوقي، مقالات و آراء صادره از محاکم داخلي و بين المللي تهيه و تدوين شده است.اين مقاله شامل 3 فصل مي باشد که در فصل اول ابتدائا به بررسي اجمالي قرارداد، شرايط آن و لزوم اجراي قراردادها و پس از آن به مبحث عدم اجراي تعهد (قرارداد) پرداخته مي شود. در فصل دوم مقوله عدم امکان اجراي قراردادها بررسي مي شود و در نهايت به آثار عدم اجراي قرارداد که متعاقبا منجر به اختلاف طرفين مي شود، ناچار نياز بررسي تشريفات و صلاحيت رسيدگي به اين اختلاف را باعث مي شود.تعريف قرارداد، شرايط آن و لزوم اجراي قراردادهابراي بررسي عدم اجراي قرارداد و آثار آن لازم است ابتدا تعريف اجمالي از قرارداد و شرايط آن و لزوم اجراي آن ارائه شود و پس از آن به معقوله عدم اجراي قرارداد و در نهايت به مشکلات ناشي از اختلاف در قراردادهاي بين المللي و عدم اجراي آنها پرداخته مي شود.

لزوم وجود قراردادها در عرصة بین‌المللی


قیود معافیت


عدم امکان اجرای قراردادها


قوه قاهره یا فورس ماژور


حقوق بین‌الملل عمومی


دیوان بین


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود فایل فلش ( رام ) فارسی بلک ویو Blackview JK900

دانلود پاورپوینت “ اجرای سازهای بتنی وفلزی ”

جزوه کامل هوش مصنوعی-مقاله هوش مصنوعی-کلیات هوش مصنوعی

مقاله - دفاع مشروع

آموزش تصویری شیت بندی در فوتوشاپ

نقش ارتش در انقلاب اسلامي

دانلود تحقیق سيستم نگهداري و تعميرات دستگاههاي ارتباطي و ناوبري كشتي

بررسی نور در گرافیک

دانلود پاورپوینت درس نهم مطالعات اجتماعی پایه ششم (پیشرفت های علمی مسلمانان)

دانلود کد متلب آستانه بندی (thresholding) تصاویر پزشکی با الگوریتم جهش قورباغه (SFLA)