دانلود فایل


تحقیق - معماری - موسیقی - باغ ایرانی - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق - معماری - موسیقی - باغ ایرانی لینک

دانلود فایل تحقیق - معماری - موسیقی - باغ ایرانی لینک دانلود " MIMI file " پایین همین صفحه تعداد صفحات : " 493 "فرمت فایل : " word "فهرست مطالب :بخش اول: درآمدي بر پژوهش 1ـ1) تشريح موقعيت فضايي ـ مكاني موضوع 1ـ2) ماهيت و مقياس موضوع 1ـ3) سوابق انجام موضوع در قالب زمان و مكان 1ـ4) ضرورت بر انجام موضوع 1ـ5) اهداف پژوهش 1ـ1ـ1ـ زمينه هاي مختلف كيهان شناختي، اساطيري الهي، آيين سنتيها 1ـ1ـ1ـ1ـ كيش هاي پرنقش نباتات 2ـ1ـ1ـ1ـ درخت مقدس 3ـ1ـ1ـ1ـ درخت، عالم جعز 4ـ1ـ1ـ1ـ درخت ـ خانه خدا 5ـ1ـ1ـ1ـ درخت كيهاني 6ـ1ـ1ـ1ـ نتيجه گيري 2ـ1ـ1ـ رمز پردازيهاي آب 3ـ1ـ1ـ اعتقادات ايرانيان باستان در مورد باغ و درخت 1ـ3ـ1ـ1ـ بيستون يكي از باغ هاي مقدس ايراني 2ـ3ـ1ـ1ـ تخت جمشيد ياغي مقدس با درختاني سنگين 4ـ1ـ1ـ باغ در اديان مختلف 1ـ4ـ1ـ1ـ ديدگاه هاي انسان در اديان مختلف از بهشت 2ـ4ـ1ـ1ـ روايات و آيات موجود در قرآن راجع به بهشت و تأثيرات آن بر باغسازي ايراني 1ـ2ـ4ـ1ـ1ـ وسعت جنت 2ـ2ـ4ـ1ـ1ـ فردوس و روضات الجنت 3ـ2ـ4ـ1ـ1ـ نهرهاي بهشتي 4ـ2ـ4ـ1ـ1ـ درختان بهشتي 2ـ2ـ سير تحول تاريخي 1ـ2ـ1ـ مطالعات تاريخي باغ ايراني 1ـ1ـ2ـ1ـ باغ ايراني ـ تاريخ و چگونگي شكل گيري آن 2ـ1ـ2ـ1ـ باغسازي در دوران قبل از اسلام 1ـ2ـ1ـ2ـ1ـ باغ سلطنتي پاسارگاد 3ـ1ـ2ـ1ـ باغسازي در دوران پس از اسلام 1ـ3ـ1ـ2ـ1ـ باغ هاي تيموري 2ـ3ـ1ـ2ـ1ـ باغ هاي صفوي يا شاه عباسي2ـ3ـ1ـ2ـ1ـ باغ هاي قاجاري 4ـ3ـ1ـ2ـ1ـ باغ هاي دورة پهلوي 2ـ2ـ1ـ سير تحول تاريخ باغسازي در جهان 1ـ2ـ2ـ1ـ توسعه باغسازي كهن (بابل ـ يونان ـ رم) 1ـ1ـ2ـ2ـ1ـ بابل 2ـ1ـ2ـ2ـ1ـ يونان 3ـ1ـ2ـ2ـ1ـ امپراطوري روم 2ـ2ـ2ـ1ـ توسعه باغسازي در قرون وسطي 1ـ2ـ2ـ2ـ1ـ باغ هاي اروپا 2ـ2ـ2ـ2ـ1ـ باغسازي در زمان رنسانس 1ـ3ـ2ـ2ـ1ـ ايتاليا 2ـ3ـ2ـ2ـ1ـ فرانسه 3ـ3ـ2ـ2ـ1ـ انگلستان 1ـ3ـ3ـ2ـ2ـ1ـ باغ هاي رسمي و هندسي 2ـ3ـ3ـ2ـ2ـ1ـ باغ هاي طبيعي و سبك آزاد 4ـ2ـ2ـ1ـ باغسازي در خاور دور 3ـ2ـ باغسازي در ايران1ـ3ـ1ـ شناخت و تعاريف باغ 2ـ3ـ1ـ ارزش و اهميت باغ در نزد ايرانيان 3ـ3ـ1ـ باغ درايي ايراني 4ـ3ـ1ـ ساختار باغ ايراني و نحوه شكل گيري آن 5ـ3ـ1ـ عناصر باغ ايراني 1ـ5ـ3ـ1ـ حصار 2ـ5ـ3ـ1ـ دروازه 3ـ5ـ3ـ1ـ آب 4ـ5ـ3ـ1ـ كوشك 5ـ5ـ3ـ1ـ پوشش گياهي 6ـ3ـ1ـ اصول طراحي باغ ايراني 1ـ6ـ3ـ1ـ اصل احترام به شرايط زماني و مكاني احداث باغ 2ـ6ـ3ـ1ـ اصل استفاده بهينه از تمامي امكانات موجود 3ـ6ـ3ـ1ـ اصل يگانگي مفهومي در باغ ايراني 4ـ6ـ3ـ1ـ اصل استفاده نمادين از عناصر طبيعي و مصنوعي بشر در جهت بيان آن بنوم ارزشي7ـ3ـ1ـ هندسه باغ ايراني 1ـ7ـ3ـ1ـ ابعاد علمي گردش آب و تقسيم هندسي باغ ايراني 2ـ7ـ3ـ1ـ ديدگاه كاربردي 3ـ7ـ3ـ1ـ ديدگاه روانشناسانه 4ـ7ـ3ـ1ـ ساير خصوصيات هندسه باغ ايراني 8ـ3ـ1ـ درخت و گلوه بسنده در باغ ايراني 1ـ8ـ3ـ1ـ اهميت درخت و گياهان در نزد ايرانيان 2ـ8ـ3ـ1ـ انواع گياهان در باغ هاي ايراني 3ـ8ـ3ـ1ـ محل كاشت درختان و گل ها در باغ 9ـ3ـ1ـ تأثير متقابل هنر باغ سازي و ساير هنرها 10ـ3ـ1ـ آب در باغ ايراني 1ـ10ـ3ـ1ـ اهميت آب و تقديس آن در نزد ايرانيان 2ـ10ـ3ـ1ـ آب نماها و استخرها در باغ ايراني 3ـ10ـ3ـ1ـ روش هاي آب براي آبياري باغ ها 11ـ3ـ1ـ تأثير بينش هاي فكري و اعتقادي جوامع بر نوع آفرينش هنري بخش اول: شناخت موسيقي1) دار موسيقي2) پيدايش موسيقي3) تعريف علمي موسيقي4) تاريخچه مختصر موسيقي ايران اشاره اي به تاريخ قبل از اسلام 1) موسيقي در دورة هخامنشي2) موسيقي در دورة ساساني3) موسيقي در دورة اسلامي 5) موسيقي در فرهنگ اسلاميبخش دوم: موسيقي و معماريبخش سوم: رابطه معماري و موسيقيبخش چهارم: تأثير مستقيم موسيقي در معماري 1) مقياس و ثالب 2) مفهوم سمفوني و مقياس در معماري 3) هندسه 1) هندسه در معماري2) هندسه در موسيقي 4) ريتم 1) ريتم چيست؟2) ريتم و كليت وجود 3) ريتم در معماري 5) حركت 1) حركت و پويايي در معماري 2) حركت در موسيقي بخش پنجم: موسيقي و تصويرهاي انساني بخش ششم: چگونگي هاي روند آفرينش يك اثر هنري1) مرحله دريافت2) مرحله تحليل 3) مرحله آفرينش 1) مواد و مصالح و ابزار كار 2) آگاهي هاي هنري 1ـ4) باغ ايراني به روايت مينياتور 2ـ4) حسن مكان در باغ ايراني و باغ ژاپني3ـ4) باغ همچون رويداد 4ـ4) بررسي ديوار به عنوان يكي از اجزاي تشكيل دهنده باغ ايراني 5ـ4) باغ ايراني، حكمت كهن منظر جديد6ـ4) شعر فتح باغ از فروغ فرخزاد 7ـ4) شعر باغ از مهدي اخوان ثالث بخشی از فایل : 1ـ1) تشريح موقعيت فضايي ـ مكاني موضوع موضوع پيشنهادي در موقعيت شهر تهران به طول 35 درجه و 45 ثانيه شرقي و عرض 51 درجه و 25 دقيقه شمالي ايران قرار دارد. مركز سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اداري و همچنين مركز خطوط راه آهن، راه هاي هوايي و شاهراه هاي عمده كشور ايران است. شهر تهران در سال هاي اخير گسترش قابل ملاحظه اي يافته و كويهاي بزرگي چون تهرانپارس، تهران نو، سعادت آباد، نياوران، جهت آباد و در اطراف تهران به وجود آمده است و به تدريج به آن متصل گرديده و تهران بزرگ را تشكيل داده است. تهران از حيث عنوان و عظمت سياسي و اقتصادي يكي از شهرهاي عمده آسياي غربي است. علاوه بر آن تهران يكي از مراكز مهم صنعتي ايران است. تهران به وسيله راه آهن به استان هاي خراسان، مازندران و آذربايجان و استان هاي جنوب غربي و جنوب ايران متصل مي گردد. سايت پروژه مورد نظر در موقعيت 3 نقشة GIS شهر تهران (منطقه 3) قرار دارد. به طور دقيق در ضلع جنوبي ابتداي بزرگراه حقاني، بعد از خيابان ديدار جنوبي نرسيده به بزرگراه مدرس قرار گرفته است. در مجاورت شمالي سايت بزرگراه حقاني است كه اين بزرگراه ها يكي از مهم ترين بزرگراه هاي شرقي غربي تهران به شمار مي رود كه به موازات بزرگراه همت واقع شده است. 1ـ2) ماهيت و مقياس موضوع پرداختن به موضوع موسيقي در كشورهايي كه موسيقي جزئي از زندگي روزانه بوده در قالب اين طرح مي تواند به ايجاد پايگاهي بيانجامد كه به گسترش و پژوهش موسيقي در اين مرز و بوم و احياي آن، در مقياس شهر، منطقه و كشور بپردازد. پايگاهي كه ضمن برخورداري از گستردگي مفاهيم موسيقي و برقراري ارتباط محيطي بين موسيقي مدرن و موسيقي سنتي همچنين بين نوازنده مدرن و نوازنده سنتي و گسترش روزافزون آن مي تواند فعاليت هاي موسيقي مربوط را متمركز و هدايت كند. اين پايگاه مي تواند كاربري هاي متنوعي از قبيل كانون موسيقي، كارگاه موسيقي و را داشته باشد. 1ـ3) سوابق انجام موضوع در قالب زمان و مكان تاكنون مكاني كه صرفاً كاربري هاي متنوع طرح را داشته باشد طراحي نشده است. در سال 77 شهرداري تهران ساختمان نيمه مخروبه اي در خيابان دربندي منطقه 1 را مناسب فعاليت تشكيلات گوناگون موسيقي دانسته و آن را خريداري كرده است. اما اين بنا هنوز به بهره برداري نرسيده است. 1ـ4) ضرورت انجام موضوع باغ موزه موسيقي، مكاني فرهنگي، فراغتي است. در زندگي امروزي كه همگان، درگير فعاليت هاي شغلي در محيطي سخت و شهري مي باشند، آرامش و استراحت جسم و جان بسيار ضروري است. براي دستيابي به چنين منظوري ايجاد مقر و پايگاه براي ظهور و پيشرفت موسيقي احساس مي شود تا بتوان محيطي مناسب با آرامش بيشتر و شرايط بهتر و مساعدتر فراهم كرد و همچنين علاقمندان عزيز بتوانند با مراجعه به چنين مكان هاي با موسيقي دانان آشنا شده و موجب تشويق هر چه بيشتر آنها گردد. در كل ايجاد چنين مجموعه اي موجب فراهم آوردن ارتباطي هر چند نزديكتر بين نوازندگان، مردم و همچنين شكوفاي انديشه ها و استعدادها مي شود. 1ـ5) اهداف پژوهش هدف از طرح باغ موزه موسيقي تا آموزش و پژوهش، اطلاع رساني و همچنين هدف فرهنگي مي باشد كه در ذيل به طور اختصار شرح مي دهيم. اهداف آموزشي 1ـ جذب علاقمندان و هنرجويان و پرورش استعداد آنها. بسياري از نوجوانان و جوانان علاقمند فعاليت در رشته هاي موسيقي هستند. از آنجا كه ورود به دانشگاه و تحصيل در رشته هاي موسيقي براي همگان غير ممكن است لذا مراكزي كه اين استعداد را بارور سازد و در خدمت اعتلاي فرهنگ جامعه باشد، بسيار ضروري است و احساس كمبود چنين مراكزي، ضرورت پرداختن به اين مسائل را بيشتر كرده است. 2ـ جذب موسيقي دانان و دانشجويان موسيقي. باغ موزه موسيقي مي تواند مركزي براي انجام فعاليت هاي موسيقي باشد و اساتيد در محيطي به فعاليت بپردازند و موسيقي دانان جوان از راهنمايي هاي اساتيد بهره ببرند. چنين مكاني ارتباط و تبادل افكار را بيشتر كرده و زمينه آگاهي افراد از فعاليت ديگر نوازندگان را سبب مي شود. 3ـ جذب اساتيد و موسيقي دانان با تجربه بهره گيري از تجربه ها و اطلاعات اساتيد همواره راه گشاي جوانان بوده است. اين مركز سعي دارد با فراهم آوردن امكانات مناسب براي اساتيد حضور آنها را در مجموعه ثبت كند. اساتيد ضمن فعاليت در بخش آموزش مي توانند دفتري جهت فعاليت هاي حرفه اي خود داشته باشند. 4ـ پيدا كردن استعدادهاي پنهان عدم آشنايي و رويارويي بسياري از مردم با عالم موسيقي، تكنيك ها و مسائل مربوط به آن باعث مي شود تا ذوق موسيقي يايي آنها باهر نشده و يا حداقل از زيبايي كه اين عالم معنوي بي بهره بمانند. البته مسائل اجتماعي بسيار زيادي انسان شهرنشين امروزي را از آن بهره ور ساخته است. از اين رو با جذب افراد و قرار دادن اتفاقي از عالم موسيقي در سراسر زندگي روزمره مي توان امكان بهره برداري از زيبايي هاي اين عالم را براي آنها به تصوير كشيد شايد از ميان اين افراد كساني دنياي واقعي خود را پيدا كنند و يا حداقل از اين باغ خوشه اي چينند. چرا كه موسيقي نمونه اي روح و روان انسان است و انسان صنعتي بسيار به اين دارو نيازمند است. اهداف پژوهش 1ـ تحقيق در مورد رشته هاي موسيقي بي شك در سرزمين ايران بسياري از هنرها بوده و هست و خواهد بود و گويي در طول تاريخ زندگي مردم چنان با موسيقي سرشته شده كه كمتر به ديد نقادي و تحقيق در مورد آن پرداخته شده است. دفتر موسيقي جهت تنين آثار و ارزش هاي آن مسئله اي بسيار مهم است. 2ـ ارتباط با مراكز فرهنگي (موسيقي) دنيا بي شك جهان امروز جهان ارتباطات است. دستاوردهاي تكنولوژي فضاهاي مجازي براي انسان فراهم آورده كه ديگر حضور كالبدي براي دريافت اطلاعات لازم نيست. كشورهاي صاحب تكنولوژي برتر سعي در تبليغ و اشاعه فرهنگ خود به ديگر ملل دارند. در چنين دنيايي براي آگاهي از موقعيت خود لازم است علاوه بر شناسايي دقيق فرهنگ ملل از ساير رخدادهاي دنياي موسيقي با خبر بوده چرا كه موسيقي غذاي روح انسان است.3ـ گردهمايي اساتيد به منظور استفاده از تجربه هاي اساتيد و بهره گيري از آنها در امور تحقيقاتي و فراهم آوردن امكانات و نيروي انساني در خدمت آنها جهت تحقيق و پژوهش حضور آنها در مراكز موسيقي امري ضروري است.

معماری


هنر


موسیقی


باغ


باغ ایرانی


آب در معماری


معماری و موسیقی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود فایل فلش فارسی نوکیا Nokia x1-00 rm-732 ورژن 05.95 با لینک مستقیم

آﻤوزش ﻨرم اﻓزار Surfer 8

فایل FRP گوشی N920R4

مقاله - دفاع مشروع

اطلاعات شرکتهای حمل و نقل قم

مقاله در مورد دفاع در برابر حملات اتمی

پاورپوینت درس شبيه‌سازي کامپیوتری

دانلود مقاله رشته صنایع غذایی با عنوان رنگها در صنایع غذایی

پاورپوینت باغبانی عمومی

دانلود پروژه اندازه گيري بهره وري